BIP

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest podstawową formą opodatkowania. Jest ona korzystna, gdy ponosimy wysokie koszty działalności gospodarczejTaka forma rozliczeń konieczna jest, gdy podatnik nie ma prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej bądź ryczałtu ewidencjonowanego. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w katalogu zwolnień przedmiotowych.Dochodem z pozarolniczej działalności gospodarczej jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Jeżeli koszty uzyskania przekroczą sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przedsiębiorcy działający jako osoby fizyczne opodatkowane na zasadach ogólnych muszą ustalać miesięczne zaliczki na podatek i składać deklarację:

  • PIT- 5 - gdy opłacają podatek wg skali podatkowej,
  • PIT-5L - gdy opłacają 19 % podatek liniowy.

Na opisywanych zasadach nie mogą rozliczać się firmy, które zobligowane są do prowadzenia pełnej księgowości, tj.: spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 euro.

I. Według skali podatkowej (stawki 19, 30, 40%)

Wybierając tę formę, od przychodów możemy odliczyć koszty uzyskania przychodów - w wysokości faktycznie poniesionej. Poza tym do Urzędu Skarbowego odprowadzimy zaliczki miesięczne - w wysokości ustalonej według skali podatkowej zawsze z uwzględnieniem faktycznie zapłaconej składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru).

Prowadzimy dokumentację podatkową - księgę przychodów i rozchodów albo księgi podatkowe, ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję wyposażenia. Rozliczenie roczne składamy do 30 kwietnia roku następnego. Mamy możliwość korzystania z ulg w pełnym zakresie.

II. Według skali liniowej 19%

Przy tej formie opodatkowania odliczamy koszty uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionej, jednakże odprowadzamy miesięcznie zaliczki w wysokości 19%, zawsze z uwzględnieniem faktycznie zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Prowadzimy dokumentacje podatkową - księga przychodów i rozchodów albo księgi podatkowe, ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i ewidencję wyposażenia. Z Urzędem Skarbowym musimy rozliczyć się do 30 kwietnia roku następnego. Wybierając podatek liniowy, nie mamy możliwości korzystania z ulg.