Pomoc dla producentów mleka i świń 18 marca - 7 kwietnia 2017 r

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o pomoc w ramach poniższych mechanizmów uruchomionych w oparciu o przepisy dotyczące nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

 

Kto może skorzystać z pomocy?

1. Gospodarstwa utrzymujące krowy mleczne w liczbie maksymalnie 30 sztuk.

Producenci mleka otrzymają pomoc do maksymalnie 20 jałówek i 1 buhaja, według poniższych stawek:

 • 1000 zł do zakupionej jałówki w wieku powyżej 6 miesięcy, ale nie przekraczającym 12 miesięcy;
 • 1500 zł do zakupionej jałówki w wieku powyżej 12 miesięcy, ale nie przekraczającym 18 miesięcy;
 • 2500 zł do zakupionej jałówki w wieku przekraczającym 18 miesięcy;
 • 4000 zł za buhaja;

Gospodarstwa te mogą mieć maksymalnie 30 sztuk krów w typie użytkowym mlecznym lub kombinowanym, w wieku minimum 24 miesięcy, dodatkowo w roku 2016 wprowadzili do obrotu nie mniej niż 5000 kg mleka. Rolnik korzystając z tej pomocy zobowiązuje się, że zaprzestanie sprzedaży mleka przez 12 miesięcy, oraz że produkcję mleka wznowi ponownie nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 roku.

Jałówki i buhaje na które rolnik otrzyma wsparcie maja być utrzymywane w gospodarstwie przez minimum 36 miesięcy.

2. Producenci utrzymujący świnie w liczbie nie mniejszej niż 10 i nie większej niż 2000.

Producenci świń, którzy zdecydują się skorzystać z tej formy pomocy mogą liczyć na częściową refundację kosztu zakupu loszek i knurów hodowlanych:

 • 150 zł za loszkę hodowlaną w wieku 70-110 dni;
 • 350 zł za loszkę hodowlaną w wieku co najmniej 150 dni;
 • 500 zł za knura hodowlanego

Dotacja ma przysługiwać do maksymalnie 50% posiadanych świń, ale nie większej niż 100 loszek, oraz maksymalnie 1 knura na każde 30 loch. Pomoc obejmuje producentów, którzy od dnia złożenia wniosku do 30 czerwca 2017 dokonają zakupu loszek lub knurków hodowlanych, zwierzęta muszą mieć wystawione świadectwa potwierdzające ich pochodzenie.

3. Producenci świń, którzy utrzymywali świnie na obszarach objętych restrykcjami w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF), wyznaczonych w części I, II lub III załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mięsnych lub buhaja czystorasowego rasy mięsnej, aby umożliwić producentowi przejście na produkcję bydła mięsnego.
4. Producenci świń, który utrzymywali świnie na obszarach objętych restrykcjami z tytułu ASF, wyznaczonych w części II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE oraz w decyzjach Komisji 2016/1367 lub 2016/1406, w formie rekompensat z tytułu niższych cen sprzedanych świń.

Wyrównanie ceny sprzedaży świń ze strefy objętej restrykcjami z tytułu ASF, nie więcej niż:

 • 2,00 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
 • 1,50 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

W przypadku mechanizmu Pomoc na wyrównanie ceny sprzedaży dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF), wnioski o pomoc za poszczególne okresy sprzedaży można składać w terminach:

 • w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 września 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r. – w terminie do dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r.
 • w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. – w terminie do dnia 21 maja 2017 r.,
 • w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. – w terminie do dnia 21 lipca 2017 r.

Wzory wniosku o płatność, oraz stosowne oświadczenia będą dostępne na stronie ARR.

Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień wpływu tego wniosku do właściwego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.

Załączniki: