Wnioski o pomoc w ramach: Restrukturyzacji małych gospodarstw oraz „Przetwórstwa i marketingu produktów rolnych”
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 marca 2017 14:02
Od 30 marca do 28 kwietnia 2017r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o pomoc w ramach Restrukturyzacji małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro. Ponadto osoba taka musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej.

9 marca 2017 r. nastąpiło ogłoszenie naborów wniosków w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" typ operacji
„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” dedykowany zakładom przetwórczym.
Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r.
O pomoc może ubiegać się podmiot, który:

 • wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych;
 • prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
 • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie:
  • nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawierających mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych, zawieranych bezpośrednio z:
   • producentami rolnymi,
   • grupami lub organizacjami producentów,
   • związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów,
   • podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne,
  • wykorzystywał do zamrażania i przechowywania co najmniej 50% ilości produktów rolnych w ramach świadczenia usług w tym zakresie na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi, przetwarzał co najmniej 50% ilości produktów rolnych na podstawie co najmniej 3-letnich umów o świadczenie usług zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi:

 • 3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
 • 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł.

Doradcy LODR w Końskowoli służą pomocą w wypełnianiu wszystkich wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020, w tym wymienionych powyżej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośrednio z doradcami rolniczymi LODR pracującymi w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Dane adresowe można zobaczyć na stronie internetowej LODR w zakładce Zespoły Doradztwa