Nabór wniosków o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu owiec lub jagniąt.

Pomoc skierowana jest do producentów którzy, dokonali od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r., zakupu owiec, mających nie mniej niż 12 miesięcy, lub jagniąt mających w dniu zakupu poniżej 12 miesięcy, ważących co najmniej 14 kg i nie więcej niż 40 kg, które zostały zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich. Pomoc przysługiwałaby producentowi, który posiadał w dniu 31 grudnia 2016 r., w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, owce według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich.

 

Producent ubiegający się o pomoc będzie zobowiązany do utrzymania jagniąt i owiec do których otrzyma pomoc, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r.

Pomoc jest udzielana do zakupu co najmniej 10 i nie więcej niż 100 jagniąt lub owiec. Kwota pomocy udzielanej producentowi wynosi:

  • 90 zł do jagnięcia;
  • 150 zł do owcy.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od dnia 10 lipca 2017r. do dnia 31 lipca 2017r. na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie realizacji przez ARR zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. .z 2017r., poz. 499, z późn. zm.). Wnioski należy składać do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta owiec.

Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.

Szczegółowe zasady rejestracji i formularz wniosku zamieszczone są na stronie internetowej ARR pod adresem : www.arr.gov.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące składania dokumentów w formie elektronicznej znajdują się na stronie : www.arr.gov.pl/ lub www.bip.arr.gov.pl.

Katarzyna Guzek