Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze
Wpisany przez Administrator   
piątek, 01 września 2017 08:12

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Nabór od 28 września do 27 października 2017 roku

Beneficjenci działania:

Pomoc w ramach Poddziałania 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” przyznaje się rolnikowi, który:

 • Jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości opisanej w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (ASF)
 • Prowadzi chów lub hodowlę świń  na poziomie co najmniej 300 sztuk na obszarze ASF co najmniej od dnia złożenia wniosku
 • Posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Działania, na które przyznawane jest wsparcie w ramach poddziałania:

 1. Wykonanie ogrodzenia chlewni, które otoczy chlewnię położoną na ASF wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń, które zabezpieczy chlewnię przed przedostaniem się zwierząt, w tym przez podkopanie, które obejmuje wyłącznie teren niezbędny do zapobieżenia rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, o długości nieprzekraczającej 1500 m, o wysokości co najmniej 1,5 m, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem oraz posiadające zamykane bramy wjazdowe i furtki.
 2. Utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej

Maksymalna wysokość pomocy przyznawanej w ramach poddziałania:

Pomoc udzielana w ramach operacji Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof udzielana będzie w ramach refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych i w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie na jednego beneficjenta: 100 tys. zł -  w przypadku rolników i 500 tys. zł w przypadku spółek wodnych lub związku spółek wodnych.

Do kosztów kwalifikowanych operacji zalicza się:

1. W przypadku rolników:
 • Koszty budowy, przebudowy, remontu budynków lub budowli w celu utworzenia zadaszonej niecki dezynfekcyjnej lub wykonania ogrodzenia wraz zakupem lub montażem instalacji technicznej, zakupem wyposażenia, kosztami rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna do realizacji operacji
 • Koszty transportu do miejsca realizacji operacji materiałów służących realizacji operacji, a także koszty montażu
2. W przypadku spółek wodnych i związku spółek wodnych
 • Koszty zakupu nowego sprzętu zmechanizowanego służącego utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed skutkami powodzi lub deszczu nawalnego, w szczególności ciągników, koparek, rębaków do drewna, kos spalinowych, kosiarek samojezdnych oraz osprzętu do koparek i ciągników – kosiarek, odmularek, rębaków do drewna, przyczep
 • Koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania oraz zakupu patentów i licencji związanych z ww. sprzętem
 • Raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia ww. rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową,
 • Koszty transportu do miejsca realizacji operacji maszyn i urządzeń objętych operacją, a także koszty montażu
3. Koszty ogólne:
 • Koszt przygotowania dokumentacji technicznej operacji:
 • kosztorysów
 • projektów budowlanych oraz architektoniczno – budowlanych
 • ocen lub raportów oddziaływania na środowisko
 • wypisów i wyrysów katastry nieruchomości
 • Sprawowania nadzoru inwestorskiego
 • Związane z kierowaniem robotami budowlanymi

Kolejność przysługiwania pomocy:

Kolejność przysługiwania pomocy ustala się oddzielnie dla operacji, w których ubiegają się o pomoc ubiegają się rolniczy i oddzielnie dla operacji, w których o pomoc ubiegają się spółki wodne i związki spółek wodnych.

Obowiązki beneficjenta po uzyskaniu refundacji:

Zgodnie z rozporządzeniem beneficjent, który uzyskał refundację zobowiązuje się przez okres 5 lat od uzyskania wpłaty do:

 1. Zapewnienia trwałości operacji
 2. Przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą
 3. Informowania o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy
Używania zakupionego sprzętu wyłącznie zgodnie z celem operacji