Pomoc dla rolników którzy ponieśli straty wskutek sierpniowych nawałnic spowodowanych przez grad, deszcz nawalny lub huragan
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 11 września 2017 10:31

Nabór od 8 do 30 września 2017 r.

O pomoc może ubiegać się producent rolny:

 • który posiada numer identyfikacyjny
 • który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub budynkach które służyły do prowadzenia działalności rolniczej. Do szkód zalicza się szkody powstałe na skutek wystąpienia w sierpniu bieżącego roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.
 • będący mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.

Pomoc dla beneficjentów rolnych będzie udzielna w ramach pomocy de minimis, lub poza formułą pomocy de minimis.

 

Pomoc w ramach pomocy de minimis będzie udzielana jeśli szkody które powstały w uprawach rolnych wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat która opiera się na okresie 5 ubiegłych lat z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Pomoc poza formuła de minimis będzie udzielana jeżeli szkody powstały w uprawach rolnych wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym  lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat która opiera się na okresie 5 ubiegłych lat z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej. Pomoc będzie udzielana także jeżeli szkody wystąpiły w lasach, a także w budynku który służył do prowadzenia przez beneficjenta rolnego działalności rolniczej przekraczającej kwotę 1.050 złotych.

Pomoc będzie udzielana w wysokości:

 • 1000 zł na 1 hektar powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody które spowodowane były wystąpieniem w sierpniu 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego, gradu
 • 2000 zł na 1 hektar powierzchni lasów na której wystąpiły szkody które spowodowane były wystąpieniem w sierpniu 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego, gradu

Wysokość pomocy ustalana będzie jako iloczyn zadeklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw rolnych lub lasów na której wystąpiły szkody i stawki tej pomocy.

 • maksymalnie 10.000 zł na odtworzenie budynku który służył do prowadzenia działalności rolniczej jeżeli szkody powstały na skutek wystąpienia w sierpniu 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego, gradu.

Pomoc będzie pomniejszana o 50% jeżeli w 2017 roku co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z wyłączeniem łąk i pastwisk nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk o których jest mowa w § 2 ust.1 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku.

Do wniosku trzeba dołączyć:

 • kopię protokołu oszacowania szkód, który musi być sporządzony zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie MRiRW.

Protokół musi zawierać informacje:

 • o powierzchni upraw rolnych na której wystąpiły szkody
 • o zakresie i wysokości szkód  które powstały w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej przez producenta rolnego
 • oświadczenie producenta rolnego o powierzchni lasu na której wystąpiły szkody a także o wysokości kwoty na odtworzenie lasu w którym wystąpiły szkody.

Wystąpienie szkód które powstały w lasach potwierdza Wojewoda właściwy ze względu na położenie lasu w którym wystąpiły szkody. Wojewoda na oświadczeniu producenta rolnego sporządza adnotację.

 • oświadczenie lub zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis ( w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o pomoc de minimis).

Wnioski o udzielenie pomocy producenci rolni składają do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Opracowano na podstawie Informacji umieszczonej na stronie ARiMR